Algemene Voorwaarden Optiekbedrijven
(samengevatte versie door Opticien op de koffie)

De volledige versie van de Algemene Voorwaarden Optiekbedrijven – Bij verkoop buiten de verkoopruimte kunt u HIER DOWNLOADEN 

Artikel 1 – Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Optiek: Het aanmeten van visuele hulpmiddelen, inclusief metingen en onderzoek van de ogen, aanpassing en verkoop van optische hulpmiddelen.
 • De ondernemer: Persoon of bedrijf aangesloten bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven.
 • De consument: Koper/opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten en/of producten van het optiekbedrijf.
 • Overeenkomst buiten Verkoopruimte: Overeenkomst gesloten buiten de winkel.
 • Geschillencommissie: De Geschillencommissie Optiek, postbus 90600, 2509 LP in Den Haag. www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor offertes en overeenkomsten buiten de verkoopruimte gesloten tussen de ondernemer en de consument met betrekking tot optiek.

Artikel 3 – Informatie vooraf 

De ondernemer moet vooraf alle relevante informatie verzamelen voor de uitvoering van het werk. De consument moet deze informatie naar waarheid verstrekken. Voor het sluiten van de overeenkomst moet de ondernemer alle wettelijk vereiste informatie schriftelijk verstrekken, zoals het bezoekadres, herroepingsrecht, garanties, en gedragscode van de NUVO.

Artikel 4 – Prijzen

De prijs is zoals vermeld in het aanbod van de ondernemer. Extra kosten moeten vooraf aan de consument worden vermeld. Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw.

Artikel 5 – Offertes

Een offerte bevat een nauwkeurige beschrijving van aangeboden producten en diensten. De ondernemer vermeldt zijn identiteit, adres, prijs en betalingswijze. Offertes zijn veertien dagen geldig, tenzij anders vermeld.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

De geleverde zaak moet voldoen aan de overeenkomst en normaal gebruik mogelijk maken. Werkzaamheden worden met vakmanschap uitgevoerd. De consument heeft recht op een brilvoorschrift. Aan dit voorschrift kunnen geen rechten ontleend worden.

Artikel 7 – Herroepingsrecht  

De consument kan de overeenkomst binnen 14 dagen ontbinden bij aankoop van goederen. Bij levering van diensten geldt een bedenktijd van ten minste veertien dagen. Uitzonderingen:

 1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 2. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 3. die snel kunnen bederven of verouderen;
 4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 5. geleverd op grond van een Overeenkomst op Afstand waarbij de consument de ondernemer specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht en de levering van andere goederen die noodzakelijk zijn om het onderhoud of herstellingen uit te voeren;
 6. die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken;
 7. die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.

Artikel 8 – Verplichtingen consument en kosten in geval van herroeping 

Terugzending van goederen moet binnen veertien dagen plaatsvinden. De consument draagt directe kosten van terugzending, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 – Annulering

Voor aflevering kan de consument de overeenkomst annuleren. Een vergoeding van 30% van het aankoopbedrag is verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10 – Levering 

De ondernemer levert met zorg binnen 30 dagen, tenzij anders afgesproken. Risico gaat over op de consument bij ontvangst van het product.

Artikel 11 – Vooruitbetaling 

De ondernemer kan vooruitbetaling verlangen van maximaal 25% van de prijs. Bij niet-betaling vervalt de overeenkomst.

Artikel 12 – Garantie bij vooruitbetaling 

Bij faillissement van de ondernemer kan de consument zijn recht op garantie verliezen. In dat geval wordt de consument doorverwezen naar een andere NUVO-opticien.

Artikel 13 – Betaling 

Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling is de ondernemer gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

Bij niet-tijdige betaling is de consument rente en kosten verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend vanaf de vervaldatum. Buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de consument.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de ondernemer in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de ondernemer dan wel aan personen van wie de ondernemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 2. De ondernemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor letsel en/of zaakschade bij het uitvoeren van de overeenkomst toegebracht aan personen of producten in die gevallen waarin de ondernemer als producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gezien.
 3. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de consument in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming aan de consument niet kan worden toegerekend.
 4. Schade aan producten die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor rekening en risico van de consument, mits de ondernemer dit van tevoren aan de consument heeft medegedeeld.
 

Artikel 16 – Niet-nakoming van de overeenkomst

Bij niet-nakoming van de overeenkomst heeft de ondernemer recht op vergoeding van de schade. De consument heeft recht op nakoming, tenzij deze onmogelijk is.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

Eigendom gaat over op de consument bij betaling. De ondernemer kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud. De ondernemer heeft eigendomsvoorbehoud als de betalingen niet geheel zijn voldaan.

Artikel 18 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee maanden worden gemeld. De ondernemer zal de klacht zo spoedig mogelijk behandelen.

Artikel 19 – Geschillenregeling

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

Geschillen kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de geschillencommissie

Opmerking

Dit is een samenvatting gemaakt door Opticien op de koffie op basis van de volledige versie van de Algemene Voorwaarden Optiekbedrijven – Bij verkoop buiten de verkoopruimte van de Nuvo. << hier kunnen geen rechten aan worden ontleend>>

U kunt u de originele/volledige versie HIER DOWNLOADEN.

 

× Hoe kan ik u helpen?